Sigiriya Sri Lanka - Pond at the the Sigiriya Water Garden

Sigiriya Sri Lanka – Pond at the the Sigiriya Water Garden